Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings-, reparatie- en betalingsvoorwaarden voor Watchdeals.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Watchdeals

(Watchdeals) en een opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bedingen in deze voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1 AIle aanbiedingen en offertes, ongeacht de wijze waarop deze worden gedaan, zijn vrijblijvend van card.

2.2 Watchdeals kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

Artikel 3 Prijs

3.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende kostprijsfactoren zoals grondstofprijzen, reparatietarieven, accijnzen, etc., en gelden of winkel of werkplaats.

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan -ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden- is Watchdeals gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Watchdeals zal opdrachtgever hierover in kennis stellen.

Artikel 4 Betaling

4.1 Het aan Watchdeals verschuldigde bedrag dient terstond bij levering of na het verrichten van de diensten aan Watchdeals te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

4.2 AIle betalingen dienen te geschieden in de winkel of op een door Watchdeals aan te wijzen bankrekening op basis van een factuur.

4.3 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Watchdeals zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag een rente van 4% boven het promesse-disconto van de Nederlandse Bank in rekening te brengen en tevens in rekening te brengen alle in het kader van de inning van zijn vordering ontstane gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 5 Levering

5.1 Levering geschiedt door het ter beschikking stellen van de goederen in de winkel of werkplaats of op de overeengekomen locatie.

De kosten en het risico van verzending naar de opdrachtgever/koper die woonachtig is of zetelt in het buitenland van goederen die in een Watchdeals winkel zijn gekocht zijn voor rekening en risico van Watchdeals.

5.2 Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor

bezitsoverdracht aan opdrachtgever beschikbaar is, althans in diens macht kan worden gesteld, en gereed is, en opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld.

5.3 De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen tussentijds worden aangepast.

Overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Watchdeals van rechtswege in verzuim is.

Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.

Enkele overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6 Zekerheidsstelling en annulering

6.1 Watchdeals is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een aanbetaling/vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de aankoopprijs te verlangen of zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming door opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

Opdrachtgever zal daaraan op eerste verzoek voldoen.

6.2 Indien opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt, is Watchdeals gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Worden producten speciaal voor opdrachtgever bij een derde partij aangekocht, maar uiteindelijk - om welke reden dan ook - toch niet door de opdrachtgever afgenomen, behoudt Watchdeals zich het recht voor om bij opdrachtgever een redelijke vergoeding ad 25% van de totale koopsom terzake (administratie)kosten in rekening te brengen.

Deze vergoeding kan door Watchdeals worden verrekend met een eventueel gebezigde aanbetaling of zekerheidsstelling door de opdrachtgever in het kader van de bestelling van het betreffende product.

6.4 Indien opdrachtgever een opdracht voor speciaal voor opdrachtgever ontworpen en/of aangepaste sieraden voorafgaand aan de geplande Ieveringsdatum annuleert (eenzijdig beëindigt), is opdrachtgever de volgende percentages van de opdrachtsom aan Watchdeals verschuldigd, onverminderd het recht van Watchdeals op volledige schadevergoeding indien de werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd:

  • 1-2 dagen na bestelling:10%
  • 3-7 dagen na bestelling:25%
  • 8-14 dagen na bestelling:40%
  • 14-30 dagen na bestelling:60%

6.5 Opdrachtgever dient in alle gevallen schriftelijk te annuleren.

Ter vaststelling van het tijdstip van annulering geldt het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij Watchdeals.

Artikel 7 Niet afgehaalde gerepareerde of bij derden bestelde stukken

7.1 Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen — waarvan de laatste bij aangetekend schrijven — van Watchdeals aan opdrachtgever dat het in zijn opdracht gerepareerde product gereed is en geleverd kan worden, opdrachtgever gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product alsnog in de winkel op te halen, is Watchdeals bevoegd het product te verkopen en al hetgeen aan Watchdeals verschuldigd is, op de opbrengst te verhalen.

7.2 Opdrachtgever kan gedurende drie maanden na verkoop van het gerepareerde product de opbrengst van de verkoop, verminderd met de volledige reparatiekosten en alle onkosten van bewaring, veiling en administratie, in de winkel ophalen.

Na verloop van deze periode is opdrachtgever terzake onkostenvergoeding 5% rente alsmede 1% van de door Watchdeals vastgestelde winkelverkoopprijs van het gerepareerde product aan Watchdeals verschuldigd per aangebroken maand.

7.3 Indien na drie achtereenvolgende mededelingen — waarvan de laatste schriftelijk ¬van Watchdeals aan opdrachtgever dat het in zijn opdracht bij derden aangekochte product beschikbaar is en geleverd kan worden, opdrachtgever gedurende een periode van vier weken heeft nagelaten het bestelde product op te halen, is Watchdeals bevoegd het product in de winkel te verkopen of, indien mogelijk, aan de derde bij wie het product is aangekocht te retourneren.

Artikel 8 Risico- en eigendomsovergang

8.1 Het risico van verlies, direct of indirecte beschadiging of waardevermindering voor geleverde goederen gaat over op opdrachtgever indien en zodra de goederen aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en het product als geleverd geldt in de zin van artikel 5 lid 1.

8.2 Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel 5 lid 1 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op opdrachtgever over wanneer opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Watchdeals gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen en al hij hetgeen hij in dat kader aan Watchdeals verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Watchdeals heeft voldaan.

Artikel 9 Reclamering en garantie

9.1 Opdrachtgever dient het geleverde grondig te inspecteren op gebreken op het moment dat de goederen aan hem ter beschikking worden gesteld.

9.2 Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak gemotiveerd bij Watchdeals te geschieden.

9.3 Reclamering terzake van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de in lid 6 bedoelde garantietermijn, te geschieden.

9.4 Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijnen zijn klachten aan Watchdeals kenbaar heeft gemaakt, dan vervalt elke aanspraak tegen Watchdeals terzake van de betreffende gebreken en komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

9.5 Opdrachtgever dient Watchdeals in de gelegenheid te stellen een ingediende klacht te onderzoeken.

9.6 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Watchdeals in zowel voor de deugdelijkheid van het door Watchdeals geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende een termijn van 6 maanden na de levering volgens artikel 5 lid 1, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen op basis van de geldende garantievoorwaarden van de leverancier/fabrikant, en met uitsluiting van zichtbare gebreken.

9.7 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

- de niet-inachtneming door koper van bedieningsvoorschriften dan wel onjuist, en/of onoordeelkundig gebruik en/of ander dan het voorziene normale gebruik;

- normale slijtage;

- niet of niet juist en/of niet tijdig uitgevoerd onderhoud;

- montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen opdrachtgever;

- de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

- in overleg met opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken; materialen of zaken, die door opdrachtgever aan Watchdeals ter bewerking zijn verstrekt;

- materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijk instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;

- door Watchdeals van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Watchdeals heeft verstrekt.

9.8 Garantie op geleverde goederen strekt zich nooit verder uit dan de garantie zoals deze door de producent c.q. leverancier van de goederen wordt gegeven (fabrieksgarantie).

9.9 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Watchdeals gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Watchdeals met betrekking tot geen deze overeenkomsten tot enige garantie -hoe ook genaamd- gehouden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Watchdeals is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

Watchdeals is derhalve ook niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door opdrachtgever ter beschikking gestelde producten, grondstoffen, modellen en andere zaken.

10.2 Behoudens grove schuld aan de zijde van Watchdeals en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Watchdeals, zoals voor indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen warden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.

10.3 Mocht Watchdeals ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van Watchdeals ten opzichte van opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.

Wordt om welke reden dan ook geen uitbetaling gedaan onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid van Watchdeals ten opzichte van opdrachtgever beperkt tot de betaalde factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 11 Verstrekte gegevens en intellectuele eigendom

11.1 In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.

11.2 Watchdeals behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en modellen die door Watchdeals zijn vervaardigd of verstrekt, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren door opdrachtgever zijn slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Watchdeals.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Indien Watchdeals els gevolg van overmacht de overeenkomst redelijkerwijze niet of tijdelijk niet kan nakomen, is Watchdeals niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever daardoor lijdt.

12.2 Onder overmacht wordt mede begrepen: elke buiten de invloedsfeer van Watchdeals liggende omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Watchdeals of diens leveranciers, natuurverschijnselen waardoor de opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, zoals storm, overstroming en ernstig noodweer; ernstige verkeersstagnaties en andere stremmingen in het vervoer; ongevallen en stakingen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten met Watchdeals en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Bij geschillen naar aanleiding van aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten met Watchdeals, of die daaruit voortvloeien, is, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet, bij uitsluiting bevoegd de rechter in het arrondissement waarin Watchdeals gevestigd is.

Sharing is caring

Help each other in finding the perfect jewellery, diamond or watch!

opties